Отпуск по майчинство - права, процедури и полезни съвети


Според доклад на World Population Review за 2024 година, България е на първо място в света по продължителност на отпуска по майчинство – 58,6 седмици.

Какво обаче включва този вид отпуск, как можете да се възползвате от него и какво е важно да знаете? Независимо дали сте работодател или бъдещ родител, процедурите и правата, свързани с отпуска по майчинство, са от съществено значение и за двете страни.

Чл. 163 (1) от Кодекса на труда предвижда 410 дни годишен отпуск по майчинство, като 45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждане. Ако детето се роди преди тази дата, то остатъкът от 45-те дни се използва след раждането.

Какво е необходимо, за да бъде използван отпуск по майчинство?

За да има право лицето на парично обезщетение при бременност и раждане, следните условия трябва да бъдат изпълнени:

  • Да е осигурено към началото на съответния вид отпуск.
  • Да има поне 12 месеца осигурителен стаж за риска „Общо заболяване и майчинство“. Стажът може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да бъде при един и същ работодател.
  • Да има разрешение от работодателя си.

Размер и изплащане на обезщетение

Обезщетението за бременност се изплаща от Националния осигурителен институт (НОИ). Размерът му възлиза на 90% от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски. Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата. Самоосигуряващите се лица трябва да имат внесени осигурителни вноски за „Общо заболяване и майчинство“ за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност само ако имат натрупан 12 месеца общ осигурителен стаж за този риск.

Можете да изчислите прогнозния размер на паричното обезщетение за бременност и раждане чрез съответната услуга в сайта на НОИ.

Ето какво гласи чл. 39 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения по отношение на сроковете за изплащане:


(1) Паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични платежни сметки съгласно данните от документите по чл. 14 в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 – 11.

(2) Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срока по ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – в срок до 5 работни дни след изтичане на срока на обезщетението.

Други обезщетения

Освен стандартното обезщетение при бременност и раждане в размер на 410 дни, други обезщетения, от които могат да се възползват бъдещите родители, са:

При връщане на работа след изтичане на 135 дни от началото на отпуска по майчинство. В този случай обезщетението е 50% от размера на обезщетението за майчинство. Важно е да отбележим, че за да се възползва майката от него, детето не трябва да е настанено в детска градина или ясла на пълна държавна издръжка, както и да не е дадено за осиновяване.

За отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като размерът му се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тук отново има възможност майката да се върне на работа и да не използва отпускът до край, в който случай се изплаща обезщетение в размер на 50%.

Ако са в брак или живеят в общо домакинство с майката, бащите също могат да се възползват от отпуск в размер на 15 дни от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

Със съгласие на майката, бащата също така може да се възползва от остатъка от 410-те дни отпуск по майчинство след навършване на 6-месечна възраст на детето, в случай, че работи на трудов договор. При положение, че бащата липсва в картинката, същото важи за един от родителите на майката ако работи на трудов договор. Тук размерът на обезщетението е 90% от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски.

Как и кога се прекратява отпускът по майчинство?

Най-често отпускът се прекратява по искане на лицето с писмено заявление до работодателя. Други случаи, в които отпускът по майчинство може да бъде прекратен, са:

  • Отнемане или ограничение по установения ред на родителските права;
  • Детето да бъде дадено за осиновяване;
  • Детето да бъде постоянно настанено за отглеждане в семейство на роднини или приемно семейство;
  • Детето да почине.

При възникване на някои от изброените обстоятелства, лицето е длъжно да уведоми работодателя си.

Други отпуски

Отпуск за кърмене и хранене на малко дете

Какво споменава чл. 166 от Кодекса на труда:

(1) Работничката или служителката, която сама кърми детето си има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж. За работничка или служителка, която работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа този отпуск е 1 час дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето.

(2) Когато работничката или служителката има близнаци или недоносено дете, размерът на отпуска по предходната алинея е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа - след навършване на 8-месечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми. В тези случаи, ако работничката или служителката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето - по 1 час на ден. Отпускът по тази алинея се ползува на два пъти, а със съгласието на работничката или служителката - наведнъж.

(3) Отпуск при условията и в размерите, посочени в този член, се дава и на осиновителката, и на майката на заварено дете.

(4) Отпускът по предходните алинеи се заплаща от работодателя.

Платен отпуск за две или повече живи деца

Съгласно чл. 168 (1) КТ, ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година.

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

За да се възползва от този вид отпуск, освен да работи на трудов договор, майката трябва да отговаря и на следните условия:

  • Платения отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст (или платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст) вече да е използван;
  • Детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка;
  • Да е подадено писмено искане към работодателя.

Полезни съвети за бъдещи родители

Посочете заместник

Системата за електронно управление на отсъствия TIMEOFF.GURU разполага с възможността за посочване на заместник още при процеса на заявяване на отпуска ви. По този начин делегирате текущите си задачи към точно определен човек, който да се погрижи за тях докато отсъствате.

Настройте автоматичен отговор на имейла си

Aко е приложимо за дейността ви. Дори предварително да сте съобщили на колеги и клиенти, че скоро ще излезете в дълъг отпуск, настройването на автоматичен отговор на имейла подсигурява това, че дори да решат да се свържат с вас по време на отсъствието ви, ще разберат към кого да се обърнат в случай на нужда.

Уведомете работодателя си на време

Своевременното уведомяване на работодателя помага да се избегнат ненужни затруднения както за вас, така и за колегите ви. Електронните системи за управление на отсъствията позволяват на ръководителя ви да бъде информиран още при заявяване на съответния вид отпуск.

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.