Приказка за тези, които не се отказват

Храбрият юрист, Органът и Принципалът


Преди години, в далечна компания, на един млад Юрист му възложили да даде становище относно възможността да се заявяват и одобряват отпуски по електронен път. Ентусиазиран от възможността да докаже своя професионализъм и да помогне за оптимизирането на процесите в своята организация, юристът старателно се подготвя. Прочита Кодекса на труда и всички наредби към него. Прочита блогове и статии, където освен най-различни мнения, се споменава за един странен и непознат закон - Законът за електронния документ и електронния подпис. Консултира се с колеги, състуденти и приятели. Но до ясна норма, която да казва, че дадени документи от сферата на трудово-правните взаимоотношения могат да се обменят по електронен път, така и не достига.

Противоречивата практика и мненията обаче не могат да съкрушат благородните намерения на Храбрия Юрист. С още по-силен ентусиазъм, той подготвя писмо към контролния орган, който отговаря за спазването на трудовото законодателство - Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". В писмото той простичко пита:

Могат ли да се заявяват и одобряват отпуски по електронен път в светлината на ЗЕДЕП?

За Органа това не е първото такова писмо. И друг път, даже не чак толкова млади юристи, са дръзвали да изпращат подобни писма. Чувствайки се в правото си да тълкува нормативните актове съобразно практиката още от преди 1987 година, Органът спокойно отговаря:

В чл. 22, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и чл. 173, ал. 1 от КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение от работодателя. В КТ и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове не е предвидено молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази "писмено искане" и "писмено разрешение" означава писмена, а не електронна форма на документа.

Тъй като в запитването се споменава за онзи неудобен Закон за електронния документ и електронния подпис, и за да остане напълно разбран, Органът дава и следните допълнителни указания:

С оглед на изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма като допълнителна.

Юристът е съкрушен. Не иска да повярва, че в 21 век Органът все още иска всичко да се обработва на хартия. Защо - пита се той - защо? Кому са нужни хартиите? Не правим ли вече почти всичко, което е в писмена форма на компютър? Писмото, което е изпратил, го е писал на компютър. Отговорът, който е получил, също видимо не е писан на пишеща машина. Юристът дълго търси обяснение и не може да намери покой със становището на Органа.

Постепенно, след като емоцията е дала път на разума, в будното съзнание на младия Юрист нахлуват спомените от обучението в юридическия факултет. Там един преподавател му беше казал: "Колега - винаги има 2-ра инстанция! Ако решението на 1-ва инстанция не ви удовлетворява, отивате на следващата."

"Еврика! Това е!" - възкликнал Храбрият Юрист и с още по-силен ентусиазъм подготвя още едно писмо до инстанцията, която стои над Органа - Министерството на труда и социалната политика. Или Принципалът.

И Принципалът е получавал подобни запитвания. И за да отговори веднъж завинаги, подготвя писмо в което се съобразява с общите усилия на обществото за защита на екосистемите и на запазването на природното наследство в глобален мащаб. В локален мащаб - ако може просто да се намали административната тежест.

Годината е 2016. Месецът - януари. Изходящият № на писмото е 26-710/29.01.2016. В него Принципалът ясно заявява:

За да се гарантира ... упражняването на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение, свързани с ползването на различни видове отпуски, ... е необходимо волеизявленията им да бъдат направени в писмена форма, а електронната форма би била допустима, само ако има създадена надеждна система за защита и контрол, при спазване изискванията на ЗЕДЕП.

С оглед на гореизложеното считаме, че бихте могли да използвате електронната форма на волеизявления, свързани с ползването на различни видове отпуски, регламентирани в Кодекса на труда, само ако използваният от Вас специализиран софтуер гарантира спазването на изискванията на ЗЕДЕП.

Юристът е обзет от най-висшата форма на удовлетворение - тази от добре свършената работа. Със зле прикрита гордост и самодоволство препраща писмото към всички директори в компанията. И дори ЖИЛ (Железният ИТ Лидер) да каже, че тепърва трябва да се доказва надеждността на системите за защита и контрол на специализирания софтуер, Юристът е положил правната основа организацията да премине от 1987 година към 2017. Поне по отношение на заявяването и одобрението на отпуски.
P.S. Пълният текст на писмото на Принципала (Министерството на труда и социалната политика) е достъпен при неговото деловодство, както и в няколко платени сайта за правни съвети. Но ако желаете, можете да се запознаете със съдържанието му и от тук:

Писмо №26-710 от 29.01.2016 на МТСП относно възможност за подаване и одобрение на молби за отпуск по електронен път

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.