Последните изменения на Кодекса на труда включват интересно допълнение.

Светлина в хартиения тунел


Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който вече мина на първо четене, не касае само отработванията (които ще отпаднат) и почивните дни (които ще се увеличат). Има и интересна нова алинея към чл. 128б:

Чл. 128б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.

(2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

(3) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи по реда на чл. 128а.

Новата алинея 3 гласи следното:

"(3) Част от документите по ал. 2 могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет."

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Мотивът за допълнението е само един:

1.Намаляване на административната тежест

Законопроектът предвижда създаване на възможност за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид, с което се изпълнява и една от мерките, определени с Решение No 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение No 617 на Министерския съвет от 2015 г. В тази връзка се предвижда допълнение на чл. 128б от Кодекса на труда (КТ), с което се дава възможност работодателят да създава и да съхранява част от документите от трудовото досие в електронен вид. Това ще доведе до намаляване на разходите за тяхното създаване, обработка и съхранение, от една страна, а от друга – ще ускори процесите на обмен на документи в предприятието. С оглед на осигуряване на защита на информацията и създаване на правила за реализиране на тази възможност Министерският съвет ще определи вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронните документи от трудовото досие.

Ако досега администрацията е била спирана от нормативната уредба, то след приемането на новия Кодекс на труда, Министерският съвет ще е свободен да даде свобода на бизнеса - пардон, предприятията - да ускори процесите на обмен на документи.

  1. Колко време ще отнеме на МС да реши какви да са видовете документи?
  2. Как ще се придвижват електронно?
  3. Как ще трябва да се съхраняват?

На тези въпроси тепърва предстои да видим отговор. До тогава можем спокойно да ползваме разпоредбите на Закона за електронния документ и електронен подпис (ЗЕДЕП) и да комуникираме свободно/електронно между служители и работодатели.

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.